Åldersgrupperna

Scoutingen riktar sig till alla, och är till för alla. Vare sig du är ett barn, tonåring, vuxen ­­– inom scoutingen hittar du en hobby just för dig!

Scoutprogrammet är indelat i olika åldersgrupper, där alla får verka tillsammans med barn och unga i sin egen ålder.

Vargungar (7-9år)

Vargungarna är 7-9 år gamla, och den yngsta egna åldersgruppen inom scoutverksamheten. Vargungarna delas upp i flockar som består av 8-12st vargungar. Tillsammans upptäcker de sin näromgivning och bekantar sig med scoutverksamheten.

Vargungarna träffas i regel på onsdagar mellan kl 18-19:00, där de får möjligheten att lära sig nya spännande saker och lär känna varandra bättre. Under terminen kommer vargungarna att avlägga spår (märken), och verksamheten planeras till viss del enligt dessa spår. Vargungarna åker också på utfärder, förläggningar och läger.

Vargungarnas förläggningar är i regel en natt långa äventyr, där vi utför en salig blandning av rolig ute-verksamhet. Under sommaren har vargungarna möjlighet att delta på ett sommarläger, där hela kåren ofta deltar. Under dessa läger får vargungarna sova i tält, och delta i t.ex lägerbål där alla lägerdeltagare kommer att vara.

Äventyrsscouter (10-11år)

Äventyrsscouten är 10–11 år och upptäcker de mer naturnära delarna av scoutingen på sin ort. Programmet är väldigt praktiskt inriktat och täcker grunderna i många av de traditionella scoutfärdigheterna. Samtidigt som äventyrsscouterna också har chanser till lekar under veckomötena. Äventyrsscouterna delas upp i  patruller som alla har samma mötestid och har ett gemensamt program. Veckomötena är kl 19-20:00 på onsdagar.

Spejarscouter (12-15år)

Spejarscouterna är 12–15 år gamla och upptäcker sig själva och scoutingen på den egna orten. Under spejarscouttiden lär man sig att arbeta som grupp, och att finna den egna platsen i gruppen som individ och gruppmedlem.

Spejarscouterna har möjlighet att delta på evenemang som ordnas av förbundet, där man scouterna får möjlighet att knyta band med scouter från andra orter. Spejarscouterna träffas mellan kl. 19-20:00 på onsdagar.

Explorerscouter (15-17år)

Explorerscouterna är 15–17 år gamla och börjar lära sig ta ansvar för andra som ledare samtidigt utforskar de landet och hittar sig själva. Explorerscouterna delas upp i patruller på 4-12personer, och har möjlighet att som patrull sätta upp egna målsättningar och få vara med och planera verksamheten.

Explorerscouterna har möjlighet att delta i evenemang som ordnas av förbundet, bland annat olika färdighetsutbildningar som t.ex Första Hjälpen 1. Explorerscouterna erbjuds också en möjlighet att delta i större nationella evenemang, som t.ex. Explo där explorerscouter från hela Finland träffas för ett veckoslut.

Explorerscouterna träffas mellan kl 20-21:00 på onsdagar.

Roverscouter (18-22år)

Roverscouterna är 18–22 år och under roverscouttiden hittar scouten sig själv i samhället och börjar leva på egen hand. Detta medför att roverscouternas program bygger på projekt och äventyr i olika former, men roverscouten kan därtill också ha ledaruppdrag och på så sätt utveckla sig själv som ledare.

Roverscouterna har inte utsedda träffar på veckobasis, utan träffas främst tillsammans med de äldre ledarna, men också som egen grupp vid behov.

Ledare (över 22år)

Äldre ledare (över 22år) utgör inte en egen åldersgrupp, utan möjliggör scoutingen för barn och ungdomar genom att fungera som ledare för de yngre åldersgrupperna och stöda och handleda explorer- och roverscouter i deras ledaruppdrag. Genom egna projekt, scoututbildningar, ledardagar och -träffar etc. fortsätter ända också ledarna att utvecklas, lära sig nya saker och uppleva äventyr i en kul gemenskap.

Ledarna drar veckoverksamheten, och styr föreningen från styrelsen. Ledarna träffas under scoutterminen (januari – maj & september – december) ungefär en gång per månad på ett ledarmöte.

Familjescouting (0 – 6 år)

Sedan 2018 är familjescoutingen en officiell verksamhetsform i scoutingen.

Familjescoutingen riktar sig till barn under skolålder och deras familjer. Varje barn under skolåldern deltar tillsammans med minst en vuxen från den egna närkretsen (till exempel en förälder, en moster, en farfar eller en fadder), på den vuxnas ansvar.

Målet med familjescoutingen är att kunna erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, och att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen. Familjescoutverksamheten är en möjlighet för vuxna att ha en hobby tillsammans med sina barn och att få träffa andra vuxna regelbundet.

Familjescoutingen erbjuder tidigare aktiva scouter en möjlighet att hitta tillbaka till scoutingen redan innan deras egna barn börjar sin egen scoutstig som sju-åriga vargungar.